De Sodexo-website (hierna ook de "Website" genoemd) is ontworpen om gebruikers informatie te verstrekken.

Uw toegang tot en gebruik van deze website geeft uw onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden aan.

Alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers. Lees daarom altijd de Algemene voorwaarden wanneer u de website bezoekt, bekijkt en / of gebruikt.

dotted line

Algemeen

SODEXO
Een Société Anonyme (naamloze vennootschap) met een geplaatst kapitaal van 589.819.548 Euro
Gevestigd te: 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANKRIJK
Handelsregister: RCS Nanterre 301 940 219 14572
BTW-nummer: FR40 301940219
Tel.: +33 (0)1 30 85 75 00
Publication’s director: Denis Machuel, Chief Executive Officer

Hosting:

LINKBYNET
Société par actions simplifiées (S.A.S., beperkt vereenvoudigde vennootschap) met een kapitaal van 422.732,40 Euro
Ingeschreven in het Handelsregister van Bobigny onder nummer 430 359 927
Gevestigd te: 5-9, Rue de l'Industrie - 93200 Saint-Denis
Telefoon: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (01)1 48 13 31 21

Foto’s:

SODEXO Image Library
CORBIS
iSTOCK PHOTO 

Ontwikkeling:

CGI
6 rue des comètes CS 10026
33187 Le Haillan Cedex
Frankrijk

dotted line

Intellectuele eigendomsrechten

Copyrights

Alle inhoud die beschikbaar is op de Website, met name foto's, geschreven tekst, slogans, tekeningen, afbeeldingen en animaties (met of zonder audio), evenals alle intellectuele creaties die in de Website zijn geïntegreerd, zijn eigendom van de Sodexo Group of derde partijen die de Sodexo Group hebben gemachtigd om ze te gebruiken. Bijgevolg zijn alle reproductie- en representatierechten met betrekking tot dergelijke inhoud strikt voorbehouden, en elke reproductie of representatie daarvan is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sodexo Group.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing of wijziging - door een proces of media - van de gehele of een deel van de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sodexo Group is ten strengste verboden en zou een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Handelsmerken

De bedrijfsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de website worden gepresenteerd, worden beschermd door het merkenrecht.

De Sodexo-naam en het logo zijn handelsmerken geregistreerd door Sodexo. Andere merken en handelsmerken waarnaar op de Website wordt verwezen, die een hoofdletter dragen en in het algemeen eigendom zijn van Sodexo of andere bedrijven van de Sodexo Group of een licentie hebben om te worden gebruikt door een bedrijf van de Sodexo Group, worden ook beschermd door het handelsmerkrecht.

Alle op de website getoonde merken of handelsmerken die geen eigendom zijn van Sodexo Group vallen onder een gebruiksrechtlicentie.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing of aanpassing van een van de bovengenoemde merken en handelsmerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo is ten strengste verboden en zou een inbreuk op het handelsmerk/merkenrecht vormen.

dotted line

Linken naar www.sodexo.com

De Sodexo-website autoriseert hypertextlinks die naar de inhoud ervan verwijzen, zolang dergelijke links voldoen aan het beleid van Sodexo, namelijk:

(i)  bij het selecteren door een gebruiker moet de link de website in een nieuw venster op volledige grootte weergeven en niet binnen een frame op de website waar de link vermeld staat (geen "deep-linken");
(ii) elke link naar de Website moet een link met alleen tekst zijn, duidelijk gemarkeerd als "Sodexo website"; en/of
(iii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mag niet van dien aard zijn dat de goodwill die bij namen en handelsnamen van Sodexo horen, geschaad of aangetast wordt. Met name heeft een website met omstreden, pornografische of racistische content geen toestemming om te linken naar de Sodexo Website.

dotted line

Data Privacy

Bezoek onze speciale pagina's voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens:

dotted line

Toekomstgerichte verklaringen

Verklaringen op of op deze website of in documenten waarnaar wordt verwezen, zijn of kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn.

Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Sodexo vanaf de datum met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden.

De werkelijke resultaten kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke verklaringen, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder toekomstige niveaus van de industriële vraag en prijzen; politieke stabiliteit en economische groei; ontwikkeling en gebruik van innovatieve technologie; acties van concurrenten; en natuurrampen, oorlogen en terroristische aanslagen.

Aanvullende informatie, waaronder informatie over factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, is te vinden in het nieuwste gepubliceerde jaarverslag en rekeningen van Sodexo en andere documenten die Sodexo van tijd tot tijd publiceert. Sodexo verwerpt elke intentie of verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

dotted line

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is niet volledig en hoewel we alle redelijke zorg besteden om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is, is de informatie niet onafhankelijk geverifieerd en is er geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gemaakt met betrekking tot de juistheid of volledigheid.

In geen geval zal Sodexo, noch een van zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of functionarissen, of enige andere persoon, aansprakelijk zijn voor enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om deze site of de informatie daarop te gebruiken, zelfs als de Sodexo Group is op de hoogte gebracht van dergelijke schade en dergelijke aansprakelijkheid is hierbij uitgesloten. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid of gevolgschade of incidentele schade verbieden, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Alle financiële rapporten op de website zijn pas geldig vanaf de respectieve datum in elk rapport. Sodexo verbindt zich niet en aanvaardt geen enkele verplichting om bij te werken of te corrigeren of om kennisgeving te doen van fouten of weglatingen in een rapport of andere informatie op de website. Sodexo behoudt zich het recht voor om informatie op deze website op elk gewenst moment toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
De waarde van aandelen (en inkomsten daaruit) kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u niet het volledige bedrag ontvangt dat u oorspronkelijk hebt belegd. Als u advies nodig heeft, neem dan contact op met een professionele financiële adviseur.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website, of websites die via deze website toegankelijk zijn, geen schade aan uw computer zal veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken en alles te screenen dat deze kan beschadigen. Sodexo is niet aansprakelijk jegens personen voor verlies of schade aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van de website.

dotted line

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

dotted line

Meer voorwaarden: